ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

ความเป็นมา (History)

รู้จักกับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ( Thailand National Quitline ) หรือ 1600 สายเลิกบุหรี่

หลายคนสงสัยว่า 1600 คือใคร เราได้รับทุนมาจากไหน และเราทำงานเพื่อช่วยคนติดบุหรี่กันได้อย่างไร เราจะช่วยพวกเขาได้จริงๆหรือ เพียงแค่กดตัวเลขสี่ตัวเท่านั้น

• ที่มาของ 1600 สายเลิกบุหรี่ และกระบวนการทำงานของ 1600 สายเลิกบุหรี่
1600 สายเลิกบุหรี่( Quitline1600 ) ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อการเลิกบุหรี่ ด้วยผู้ให้คำปรึกษาและอาสาสมัคร มีสายโทรศัพท์เพียง 2 สาย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 จึงมีการปรึกษาหารือและจัดทำเป็นข้อตกลงของ 3 หน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกัน โดย สสส.สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติขึ้น โดยจัดตั้งได้และมีการเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่ มกราคม ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือ 1600 สายเลิกบุหรี่ เป็นโครงการหนึ่งภายในการกำกับดูแลของมูลนิธิสร้างสุขไทย โดยมีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานมูลนิธิ และคณะกรรมการกำกับทิศทางศูนย์ซึ่งมี นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและมี รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์
เนื่องจากการติดบุหรี่ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทางพฤติกรรมและการคิด เราจึงเชื่อว่าการทำให้ผู้ที่โทรเข้ามาที่ 1600 มีกระบวนการคิดใหม่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง รวมถึงการประเมินสภาพสังคม ครอบครัว และค้นหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยผู้สูบได้ จากนั้นต้องให้ผู้สูบสร้างคำมั่นสัญญากับตัวเอง Quitline จะให้บริการทั้งส่วนของ Reactive คือการรับสาย Proactive คือการโทรกลับ หลังจากวันที่ผู้สูบได้กำหนดวันเลิกบุหรี่ ( Quit Date ) เพื่อการประคับประคองและติดตามผล นอกจากนี้ยังมีการทำงานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆเพื่อการช่วยเลิกบุหรี่ โดยมีการประสานความร่วมมือโดยการส่งต่อและส่งกลับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ทั้งจากโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา สถานประกอบการและเครือข่ายอื่นๆเพื่อช่วยให้คนไทยเลิกบุหรี่อีกด้วย

 
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Thaihpat มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ Seatca สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)